#F29400
2
0
108

Ajudes al lloguer d'habitatge 2017

La Generalitat, dins de la seua estratègia per a possibilitar l’accés i gaudi de l’habitatge a aquelles persones que més ho necessiten, ha pres mesures per a implantar línies d’ajudes que donen resposta als diferents supòsits, entre aquests el lloguer de l’habitatge. Dins d’aquesta línia d’acció, la Generalitat ha convingut amb l’Administració General de l’Estat la inclusió, entre les seues línies de subvenció, d’un programa d’ajudes al lloguer de l’habitatge.

Aquestes ajudes tenen com a objecte facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a les persones físiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en els termes que s'estableixen en el Pla Estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016.

Seran objecte d'estes ajudes, en els termes regulats en estes bases, les rendes d'arrendament meritades des de l'1 de gener de 2017. Els beneficiaris de les ajudes de la convocatòria 2016, podran sol·licitar ajudes a l'empara de la convocatòria de 2017 per a les rendes meritades després del període subvencionat en l'exercici anterior.

En el següent enllaç podeu consultar las bases del Dogv. I als PDF el manual per als tràmits i més informació.

Etiquetes